Frp ønsker å bryte grunnloven

Siv Jensen gir i en VG-artikkel uttrykk for at Frp skal skal få Mullah Krekar bak murene på en eller annen måte. Hun refererer til at andre partier har sagt at de gjerne skulle ha fengslet ham hvis de kunne – en påstand som i seg selv er absurd. Regjeringen kan ikke fengsle folk, det kan bare domstolene. Det er også her problemet med Mullah Krekar ligger, i og med at påtalemyndigheten i flere rettsaker har forsøkt å få ham dømt uten å lykkes. Bevisene holder ikke til en dom. Det eneste man har på ham er en kjennelse som sier at han er en trussel mot rikets sikkerhet, men her er bevisene hemmeligstemplet, slik at det er umulig for folk flest å vurdere kjennelsens grunnlag. Det er derfor Siv er ute på svært tynn is med sine uttalelser om Krekar. Grunnlovens §99 lyder:

Ingen maa fængslig anholdes, uden i lovbestemt Tilfælde og paa den ved Lovene foreskrevne Maade. For ubeføiet Arrest, eller ulovligt Ophold, staa Vedkommende den Fængslede til Ansvar.

Siv Jensen ynder også å snakke om forvaring for Krekar, men Straffelovens §39 som regulerer dette stiller krav om at man skal være dømt først, noe som i og for seg følger logisk av Grunnloven. Personlig har jeg ikke mye til overs for Krekar. Han framstår som en intolerant og voldsforherligende rasist. Han minner meg på mange måter om Vigrids Tore Tvedt. Men det å ville tukle med lovene for én persons skyld er fullstendig uansvarlig. Så lenge Frp ikke gjør rede for hvordan de vil endre dagens lovverk bør de slutte å briske seg med hva de vil gjøre med Krekar, og heller stilles til veggs når det gjelder hvordan de ønsker å få det til. Skal alle som vurderes som en fare for rikets sikkerhet etter kjennelser fattet på grunnlag av hemmelige beviser settes i fengsel vil vi få en rettstilstand i Norge som minner om den man hadde under Latin-Amerikas militærdiktaturer. Selv de sterkt kritiserte terrorlovene i USA og Storbritannia gir ikke hjemmel for å holde folk fengslet på ubestemt tid uten dom. Det var grunnen til at Bush-regjeringa etablerte fangeleiren på Guantánamo: De mente at siden den ikke befant seg på USAs territorium så gjaldt ikke vanlige rettsregler.

Så spørsmålet går til bloggosfærens Frpere: Hvordan kan et parti som i et av sitt prinsipprograms første avsnitt hevder at Grunnloven er en av hovedrettesnorene for partiets politikk ønske å bryte Grunnloven? Hvordan ønsker partiet konkret å endre dagens lovverk slik at Krekar kan fengsles? Hvilke konsekvenser vil dette få for rettsstaten? Hvis Siv Jensen sier at Frp skal gjennomføre lovendringen på 100 dager dersom hun kommer til makta, må jo partiet ha en plan. Den synes jeg velgerne har krav på å få kjennskap til.

29 responses to “Frp ønsker å bryte grunnloven

 1. Det er viktig å huske på at FrP er fristilt i saker som angår følelser eller menneskers overbevisning (!), og at det også er et skille mellom deres handlingsprogram og prinsipprogram. @LineVennesland fra AP twitret om bloggen til Ingebjørg Godskesen fra Aust-Agder FrP (http://blogg.agderposten.no//cps/showart?id=280).

  Som Brynjar Meling kommenterte i en glimrende artikkel etter en tidligere Jensen-uttalelse om Krekar, er ikke Grunnloven det eneste hinderet, men også EMK.

  http://www.dagbladet.no/2009/06/25/nyheter/innenriks/mullah_krekar/siv_jensen/politikk/6895512/

 2. HA-HA Dette er noe av det største sluddere jeg har lest på lenge.

  Den norske grunnloven stadfester at Riket er suverent og at fiender mot rikets sikkerhet derfor kan sendes ut. Grunnlaget for at Norge ikke har gjort dette er den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen som nekter Norge å utlevere personer som risikerer dødsstraff eller tortur. Det vil med andre ord si at den europeiske menneskerettighetskonvensjonen bryter med Norges grunnlov på sentrale punkter.

  Det er de personene som nekter å gjøre noe med Krekar enten det er annholdelse eller utsendelse som er på bærtur i forhold til Grunnnloven. Krekar er en trussel mot Norge og en massemorder.

  http://www.meforum.org/579/ansar-al-islam-back-in-iraq

  • Hvor er sludderet? Kan du svare på spørsmålene? Siv Jensen har sagt at Frp ikke vil sende Krekar ut av landet, men at de vil fengsle ham. Per i dag finnes det ingen lovhjemmel for å gjøre dette, og Grunnlovens bestemmelse er kanskje det viktigste hinderet.

 3. Selvfølgelig er det hjemmel for å fengsle Krekar. Mullah Krekar har ikke norsk pass han er således ikke beskyttet av Norges grunnlov. Han er også definert som en trussel mot rikets sikkerhet av etterretningsorganet til Norge.

  Om den norske stat skjøt Krekar på åpen gate ville det fremdeles ikke vært i mot Norges grunnlov, men det er i strid med EMK.

   • Ja, det er altså f.eks slik at Norge ikke kan kalle inn mennesker som er her på turistopphold til å avtjene verneplikt.

    Å ha et statsborgerskap gir både rettigheter og plikter. Mullah Krekar har ikke nok pass det unntar han fra å avtjene verneplikt, men han er derfor heller ikke totalt beskyttet av norges lover.

   • Dårlig eksempel. Verneplikten reguleres av Lov om verneplikt.

    Rettssikkerhet og mange andre grunnleggende verdier og goder vi tar forgitt i dette landet omfatter alle – deg, meg, turister og til og med Krekar.

    Er problemet heller at du ikke ønsker at Krekar skal ha rettigheter?

   • Ja, derfor står det også i Grunnloven at:

    Enhver Statens Borger er i Almindelighed lige forpligtet, i en vis Tid at værne om sit Fædreland, uden Hensyn til Fødsel eller Formue. (min utheving)

    Det står ikke enhver punktum. Frps resonnement, i den grad det er det du gjengir, er helt sjanseløst. Grunnloven er tilstrekkelig omhyggelig med begrepsbruken til at argumentet ditt, Aksel, ikke henger på greip.

  • Det virker kanskje litt arrogant å være skadefro, men det er bare så tydelig at Frp er fullstendig på bærtur i denne saken. Hvilken lovhjemmel skal Frp bruke? Host opp en paragraf.

   Hvis vi sammenligner det grunnlaget du mener finnes for å fengsle Krekar med den politiske situasjonen i Norge under den kalde krigen, burde mer enn 20 000 politiske opposisjonelle vært fengslet, siden de ble vurdert som farlige for rikets sikkerhet. Skal Fremskrittspartiet forårsake en ny rettssikkerhetsskandale av den typen Lund-kommisjonen avdekket (1,2)?

   • Saken er anerledes fordi de 20 000 du referer til hadde norsk pass og således er beskyttet av grunnloven. Krekar har ikke norsk statsborgerskap er og sålededes ikke beskyttet på samme måte. Dette burde være veldig lett å forstå.

    • Debatten står nå her: Aksel Fridstrøm mener at Grunnlovens presiseringer av virkeområde for ulike paragrafer er meningsløse, og at alle bestemmelser i grunnloven bare gjelder statsborgere, dersom noe annet ikke er eksplisitt skrevet. I et argument for dette har han pekt på at det i §2 heter at bare landets innvånere har religionsfrihet.

     Jeg mener derimot at det er helt vesentlig for tolkningen når det i paragrafene står hvem det gjelder. Den aktuelle formuleringen i §2 er der bl.a. fordi det i den opprinnelige grunnloven også het at jøder, sigøynere og jesuitter ikke hadde adgang til riket. I §99, som sier at fengslig uten dom er ulovlig, står det imidlertid ingen, helt uten begrensning. Grunnloven skiller i hovedsak mellom bestemmelser som gjelder alle/ingen, bestemmelser som gjelder de som bor i riket, slik Aksel her henviser til, og bestemmelser som gjelder dem som er borgere av staten.

     Dersom du og/eller Frp tror at man kan dømme andre lands statsborgere uten etter lov (§96) eller fengsle dem uten dom (§99) er det en feilslutning fullstendig uten rot i virkelighet eller rettspraksis. Jeg avslutter debatten her med mindre Aksel eller noen andre kan finne en dom eller lov, med lenke til Lovdata, der det står noe annet. Lovdata er relativt enkelt å søke i. Lykke til!

    • Jeg har søkt i lovdata lenge jeg og mener fremdeles eksplisitt at grunnloven ikke beskytter mennesker som ikke har norsk pass og som forsøker å skade Riket.

     Det burde være rimelig åpenbart for en hver oppegående person.

     Se nå f.eks for deg at en svensk hær passerer over grensen inn i Norge for å angripe. Det er rimelig åpenbart at grunnlovens bestemmelser ikke kan appelleres til å gi den fiendtlige hæren rettslig beskyttelse. Det samme gjelder også for Mullah Krekar selv om han ikke er tilknyttet en statlig hær, men i stedet en privat milits. Han er ikke norsk statsborger og han forsøker å skade Norge. Det er ingen ting i Norges grunnlov som hindrer Norge å ta til motmele mot eksterne fiender. Selv om jeg på noen steder i mine kommentarer skal innrømme at min argumentasjon var noe tynn er dette fremdeles det overordnede prinsippet.

     Grunnloven nekter ikke Norge å ta krigsfanger eller å fengsle personer som motarbeider Riket. Det den norske staten dog trenger for å fengsle han er en lov som tillater statsmakten å definere privat millits en ekstern trussel og kan således fengsle deltagende parter etter de bestemmelser som fastsette i geneve-konvensjonen. Problemet til Norge er at vi ikke har en slik lov, men det kan vi lage og den ville ikke vært grunnlovsstridig.

    • Det er en enorm forskjell på en hær og en enkeltperson. Det du skriver om her reguleres i Genevekonvensjonen. Utfordringen om å finne rettspraksis som gjør det mulig å dømme utlendinger uten etter lov eller fengsle dem uten etter dom står ved lag. Hvis dette skal være noe interessant må du komme opp med noe bedre enn ord mot ord. Hvis det er mulig, så er det nok gjort før, så det er bare å kaste seg over gravearbeidet. Hvis du finner en slik presedens skal jeg jaggu spandere en pils på deg, som en ekstra gulrot.

    • Utfordringen er aksepter. Jeg skal grave opp bedre dokumentasjon på dette i løpet av uken, men har andre ting å jobbe med nu.

    • For Krekar er det fattet et gyldig utvisningsvedtak i lagmannsretten der anken på vedtaket siden er avvist. Det vil si at Norge etter egen lovgivning har rett til å vise ut Krekar. Det betyr igjen at Krekar faller under de bestemmelser i utenlendingloven som gjelder utenlendinger uten lovlig opphold i Norge.

     Paragraf 41 regulerer disse forhold: http://www.lovdata.no/all/hl-19880624-064.html#41

     Og jeg siterer:

     Når det er nødvendig for å sikre iverksetting, kan utlendingen pågripes og fengsles etter reglene i § 37 c tredje ledd, jfr. § 37 d. Tilsvarende gjelder når utlending ikke gjør det som er nødvendig for å oppfylle plikten etter annet ledd og formålet er å fremstille utlendingen for aktuelle lands utenriksstasjon for å få utstedt reisedokument.

     Fengsling kan besluttes for høyst to uker. Fristen kan bare forlenges dersom utlendingen ikke frivillig forlater riket og det er overveiende sannsynlig at utlendingen ellers vil unndra seg gjennomføring av vedtak som nevnt i første ledd. I slike tilfeller kan fristen forlenges for høyst to uker, men ikke mer enn to ganger.

     Pågripelse og fengsling foretas ikke dersom det i betraktning av sakens art og omstendighetene for øvrig ville være et uforholdsmessig inngrep, eller retten finner at den i stedet kan pålegge meldeplikt, passbeslag eller bestemt oppholdssted.

     Tvangsmidler som nevnt i tredje og femte ledd kan anvendes når vedtak som innebærer at utlending må forlate riket er fattet, og når det verserer sak som kan føre til slikt vedtak.

     Når Utlendingsnemnda har truffet et vedtak som innebærer at utlending må forlate riket, kan den instruere politiet om å utsette iverksettingen. Utlendingsdirektoratet kan instruere politiet om å utsette iverksettingen dersom slikt endelig vedtak er truffet av direktoratet.

     For meg så fremstår det at lovteksten 2 ting.

     1.En det er ikke ulovlig etter Norges lov eller grunnlov å fengsle mennesker som er vurdert til å være en trussel mot rikets sikkerhet.

     2. Det kan fattes fengslingsvedtak for Krekar på 2 uker. Vedtaket kan siden forlenges så lenge han nekter å forlate landet.

     Når får jeg pilsen min?

    • Det var ikke utvisning vi snakket om, men FrPs ønske om å fengsle Krekar, noe det ikke foreligger tilstrekkelig grunn til å gjøre.

     Utvisningsvedtaket er ikke iverksatt fordi mottakerlandet ikke kan stille garanti for at Krekar ikke blir dømt til døden eller torturert. Det kan vi ikke godta av hensyn til EMK. For ordens skyld; EMK er inkorporert i norsk rett gjennom Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett.

    • Sorry mac, men du har for det første ikke bevist at det er mulig å fengsle utlendinger uten lov og dom. Dette er en lov, og Krekar er dømt etter den. Dermed innebærer det at det finnes både lov og dom. For det andre: I lovteksten står det at man kan fengsle bare dersom det er en velbegrunnet frykt for at den utviste utlendingen vil unndra seg utvisning, og da i høyst 6 uker til sammen. Problemet med dét er at det ikke finnes noen velbegrunnet frykt så lenge utvisningsvedtaket ikke kan gjennomføres og at Krekar har sittet inne i 6 uker allerede. Dét er der EMK kommer inn i bildet.

 4. Nei, vi snakket ikke om utvisning vi snakket om fengsling. Mitt poeng gikk på at dersom du har gyldig utvisningsvedtak har du også rette til å fengsle vedkommende intill vedkommende smatykker til å dra. Det er norsk lov. EMK hindrer oss å iverksette det utvisningsvedtaket, men EMK er ikke grunnloven. Hvilket som bringer meg tilbake til mitt opprinelige poeng, som var at det er EMK og ikke grunnloven som hindrer oss i å fengsle eller deportere Krekar.

  • Sjekk Grl. § 110c.

   Det virker som du er veldig opphengt i at en lov må ha grunnlovs rang for å gjelde, eller noe i den duren… Du vet at det i bunn og grunn er svært lite som bestemmes direkte av grunnloven, bortsett fra prinsipper? Grunnloven gir derimot Stortinget myndighet til å vedta lover. Man kan si at inkorporeringen av EMK i norsk rett har sitt utspring i Grl. § 110c, og manifestert gjennom Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett. Jeg tror nok norsk rett var presumert i tråd med EMK også før vedtakelsen av menneskerettighetsloven.

   Når det gjelder fengslingsgrunnlaget i forbindelse med utvisningsvedtaket, antar jeg at han ikke er fengslet fordi iverksetting av vedtaket ikke beror på det, men på om mottakerlandet kan stille garantier for at han ikke vil dømmes til døden eller tortureres.

   • Greit nok det du skriver der, men det står ikke i kontrast til mitt argument om at du kan fengsle krekar etter hjemmel i utlendingsloven.

 5. Det finnes nok av grunner til å fengsle Krekar. For øvrig vil jeg nevne at det er ulurt av en SV-representant å prøve å bruke Krekar-saken mot Frp, idet den er en særs viktig kampsak for mange nordmenn som har blitt lei av Regjeringens ubesluttsomhet. Ettersom Frp er det eneste partiet i Norge som nå har en egen politikk, mot alle andre partiers «Ikke stem Frp fordi-«tirader, er det lurt å huske på at å helle bensin på bålet ikke nødvendigvis får folk fra å stemme Frp.

  Den norske Grunnlov er ikke ment å beskytte utenlandske, anti-vestlige mordere og lovbrytere. Den er ment for å beskytte Norge.

  • Ulurt og ulurt. Poenget er jo at Frp lover mer enn de kan holde uten å bryte med sentrale rettssikkerhetsprinsipper. Og de liker å briske seg med Grunnloven i tide og utide, men de har faktisk ikke så mye respekt for den når det passer deres politiske mål. Mullah Krekar er en kvise på samfunnets rompe, men det er ikke riktig å kaste prinsippene på båten fordi vi er i en kinkig situasjon med én mann.

 6. Ja, jeg har fulgt med denne saken i flere år. Selv vet jeg ikke mye om Krekar.
  Men, jeg spær meg selv,…hvorfor får han ikke norsk pass.
  Ja, dersom en gir han norsk pass, så er han jo norsk statsborger, og da kommer han under norsk lov.
  Enkelt og greit,.ikke mere vas om dette.

 7. Jeg har ikke bevist noe som helst. Men bevisbyrden ligger heller ikke på min side, det er du som mener at en fengsling av Krekar er i mot Norges grunnlov. Det er det ikke. Det er også fulgt ut mulig å lage nye lover som gir hjemmel for å fengsle han og det er ikke i strid med Norges grunnlov å gjøre det. Hvilket jeg forsøkte eksemplifisere tidligere ved å vise til at man kan fengsle utlendinger selv om de ikke har begått en handling som er kriminell. Det holder med at de er uønsker i Riket. Så Norge kan f.eks lage en lov som forbyr radikal islam som politisk retning i Riket og jakte ned og fengsle de som forfølger det om vi vil.

  • Jeg vil vel hevde at bevisbyrden ligger på dem som mener at noe er mulig som dagens regjering hevder er umulig. Så langt har jeg ikke sett noe annet enn avsporinger og kverulering.

   Når det gjelder påstanden din om at det er lett å lage en lov som rammer Krekar, så må den enten ha tilbakevirkende kraft, eller den må dreie seg om politiske ytringer. Jeg synes det er trist å se en representant for et anstendig, liberalkonservativt partis ungdomsorganisasjon ta til orde for det siste. Så mye var ytringsfriheten verdt…

  • Takk for den. Det var jo opplysende og skremte -unnskyld uttrykket- faen meg vannet av meg. Politistat neste. To jusseksperter som påpeker at det vil være lovstridig og et brudd med all rettstradisjon i landet, og Siv Jensen som sier go ahead.

   Hvis det er med George W. Bush og Guantanamo som forbilde dette landet skal bygges, så er tydeligvis Frp de rette til å gjøre det.

 8. At SIV JENSEN vil bryte grunnloven…. heh det er jo ikke noe nytt..

  Deifinosjonen på TERRORISME er følgende.. :

  å skape frykt i en stat.. for å regjere bedre..

  og det er akkurrat hva SIV JENSEN og FRP og norsk media har stått for..

  LØGN TULL og overdrevne annonser for å henge ut et folk…

  SIV JENSEN OG NORSKE MEDIA ER terrorister..

  men siden de er hvite blir ikke dette ordet brukt om dem..

 9. Det har aldri vært noe som helst bevis for at KREKAR har prøvd å skade Norge..

  Dette er bare uthenging av mennesker.. for å krenke dem på vært mulig måte fordi de er muslimer..

  akkurrat som mot jødene…samme faenskapet samme propagandaen..
  er bare spørsmål om tid før nordmenn begynner å samle folk i camps å utrydde dem..

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s