Kirka betales med din skatt

Kultur- og kirkedepartementet er forberedt på masseutmeldelser fra Statskirka, fordi svært mange står feilaktig oppført i medlemsregistrene. Dette skyldes blant annet at da kirka fikk et elektronisk medlemsregister, brukte man Folkeregisteret som utgangspunkt og trakk deretter fra folk etterhvert som man oppdaget at de ikke var medlemmer. Den manglende kontrollen er et temmelig alvorlig problem og egentlig ville det vel vært mer naturlig at man sa aktivt fra dersom man ønsket å fortsette å stå som medlem av kirka. Hovedargumentet mot dette er at det antas at de fleste ønsker å stå som medlemmer, og at det derfor vil være dyrere med aktiv bekreftelse enn aktiv utmelding.

Det er åpenbart at framgangsmåten her vil ha enorm betydning for resultatet. Men den er altså fastlagt, og da får vi forholde oss til dét. Jeg mistenker at støtten til Statskirka som statskirke er betydelig svakere enn det Kultur- og kirkedepartementet har lagt til grunn. Dersom du, som jeg, mener at det er uheldig at den norske stat har en foretrukken religion, vil jeg oppfordre deg til å benytte muligheten: Du har fått en ferdig frankert og adressert konvolutt du kan bruke til å melde deg ut, dersom du står i medlemsregisteret. Bruk den! Om du ønsker å fortsette å stå som medlem, så gå og stem, slik at menighetsrådet i din lokale kirke står for det samme som deg.

Vi skal selvsagt huske at Kirka utfører en rekke andre oppgaver som ikke har med forkynnelse og trosopplæring å gjøre, og som det er naturlig at det offentlige tar hånd om, bl.a.:

 • Vedlikehold av historiske kirkebygg
 • Drift og vedlikehold av gravsteder
 • Drift og vedlikehold av historiske arkiver

Dersom Kirkas religiøse virksomhet blir et privat anliggende må man sikre at ulike kirkebygg ivaretar også den allmenne funksjonen de har: Som kulturhistoriske minnesmerker for mange gamle, flotte kirker, og som naturlige samlingsplasser for frivillig aktivitet for mange moderne arbeidskirker. Det bør inngås avtaler mellom kirka og det offentlige som sikrer dette, for en frigjøring fra staten vil også være viktig for kirka selv, siden den blir fri fra politisk overstyring og f.eks. bispeutnevnelser ikke lenger vil avhenge av partipolitisk tilknytning.

Har du fått konvolutten til kirkevalget, men avstår fra å stemme eller melde deg ut, gir du opp muligheten til å påvirke hvordan skattepengene dine forvaltes. Du gir også opp en sjelden mulighet til å øve direkte innflytelse i et politisk spørsmål. En felles kirke der alle er medlem, men ingen bryr seg nok til å delta – det er det siste både samfunn og kirke trenger.

21 responses to “Kirka betales med din skatt

 1. Kirken må melde fra til ligninsvesenet hvem
  som ikke er medlem i Statskirke.Disse skal
  ikke betale kirkeskatt.Kirken får inn allt
  for mange kroner i skatt di ikke har krav
  på.Norge skulle innført at alle trosammfunn
  skulle måtte skaffe alt inntekt selv.
  Det kunne gjøres med medlemskontigent ,
  pengegaver ol.

  JILL

  • Nåvel, Jill. Dette er ikke det punktet der ditt elskede Frp bør slå seg hardest på brystet. Frp er jo tross alt sterke forsvarere av det tradisjonelle kristendomsfaget, selv om dere vil fjerne offentlige støtteordninger her som alle andre steder. Frperen i innlegget kritiserer jo blant annet SV for å ha fjernet bønn og kristen formålsparagraf i skolen. Men jeg skal gi dere den at vi er enige om å oppheve statskirkeordninga.

   Når det er sagt, ser jeg ikke noen grunn til å diskriminere mellom religiøse organisasjoner og andre mht. offentlige støtteordninger. Forutsetningen for å få støtte må likevel være at de ikke bryter med anti-diskrimineringslovgivninga. Poenget med overskriften er å rette søkelys mot at det er mange som er veldig bevisste på at de betaler skatt, men som er mindre bevisste på at de har muligheter til å påvirke hva skatten brukes til.

 2. Det blir feil å hevde at «Kirka betales med din skatt»! For mens så og si alt anna her i landet «betales med din skatt» uansett om du vil det eller ei (militærvesenet, kollektivtrafikken, oljeboring i Nordsjøen, UP’s fartskontroller, slakt av ulver etc…), betales i prinsippet Den norske Kirke KUN med skattepenger fra egne medlemmer! Så dersom man ikke vil være med å betale, er man det faktisk heller ikke!
  Sjøl ville jeg helst sett at den norske stat nøyde seg med å drifte DnK, og lot dèn være statens religiøse tilbud til befolkninga. Hvorfor et presumptivt «kristent» land skal finansiere alle mulige «hedenske» religøse aktiviteter, er meg fullstendig uforståelig! Religionsfrihet innebærerer ikke noen rett til statlig finansiering av virksomheta!

  • Den interessante problematikken her ligger i det passive medlemskapet, hvor det sannsynligvis finnes en god del mennesker som, dersom de ble stilt overfor en valgsituasjon, ville velge å avslutte sitt forhold til kirka. En annen sak er at man, selv om man er utmeldt, betaler kirkeskatt så lenge man ikke er innmeldt i et annet trossamfunn. Det gjelder f.eks. meg. I andre omgang er det jo også interessant at så mange velger å avstå fra å øve innflytelse over bruken av skattepengene der de faktisk har en reell mulighet til det.

   Når det gjelder det du sier om hva den norske stat bør drifte bør det ikke overraske deg at jeg er fundamentalt uenig. Hvorfor skal staten ha et religiøst tilbud til befolkninga i det hele tatt? Men så lenge folk sjøl tar initativ til å samles om sine respektive religioner, synes jeg det er helt greit at dette får tilskudd etter nærmere bestemte regler, slik annen foreningsvirksomhet får.

 3. Hvis du vil at Norge ikke skal ha en foretrukken religion, så vil du vel kanskje at vi skal lage et nytt flagg også da?

  • Hehe, rent prinsipielt kunne jeg nok tenke meg å gjøre som i Arnulf Øverlands dikt, ja. Men jeg kan ikke si at jeg opplever behovet som spesielt påtrengende. Det finnes viktigere ting å ta tak i, og flagget har jo også en historisk-kulturell begrunnelse. At staten prioriterer et spesielt livssyn framfor andre, derimot, det mener jeg er galt nok til at det bør få politisk søkelys.

 4. Det er jo bare rett og rimelig at staten prioriterer hovedreligionen, Kristendommen. Norge er et kristent land som åpner for andre religioner, men å prioritere alle religionene likt ville være som å la f.eks. SV få like stor andel representanter på stortinget selv om de har færre velgere enn Arbeiderpartiet.

  Man må prioritere majoriteten, men samtidig ta hensyn til alle. Og Norge er et av verdens beste land på det området.

  • Nei, det er jeg ikke enig i. Så lenge støtten til trossamfunnene som oppfyller kravene til støtte er proporsjonal med medlemstallene er sammenligningen din med stortingskvoter helt på viddene.

   Ulike meningsmålinger (1, 2) viser at et sted mellom 30 og 50% av nordmenn tror på en gud. Det er sannsynligvis ikke en majoritet som tror på kristendommens mest sentrale dogme om at Jesus døde på korset for menneskehetens synder.

 5. Hvis det er noe som er på viddene, så er det de meningsmålingene.

  Og man kan kalle seg kristen selv om man ikke nødvendvis stoler på alt som står i bibelen, hvis skrifter har eksistert og blitt oversatt og tolket av latinskesnakkende prester i flere tusen år. Så å si at majoriteten i Norge ikke er kristne, mener jeg er feil.

  • Hvis du ikke tror på meningsmålingene er det forsåvidt en ærlig sak, men har du noen bedre holdepunkter?

   At man kan være kristen uten å tro på en ordrett tolkning av Bibelen er helt åpenbart, men det er også en avsporing. Mener du ikke at det å tro på at Jesus døde på korset for menneskehetens synder er nødvendig for å kunne kalle seg kristen?

 6. Nå begynner det å bli interessant her… 😉
  Heldigvis er det ikke opp til NOE menneske å vurdere hvem som «virkelig er kristen» eller ei! Vranglære – og beskyldning om slikt – har vel eksistert i alle tider. Men jeg er helt enig i at hvis man IKKE tror på det sentrale i kristendommen; at Jesus, som Guds sønn, lot seg torturere til døde på korset – FOR SÅ Å OPPSTÅ! – har man et visst forklaringsproblem hvis man allikevel vil kalle seg «kristen». Men noen klarer jo dèt også, f.eks. presten og teologen Helge Hognestad…
  Men der VI to skiller lag, er nok at du framstår som en religions-RELATIVIST, mens jeg faktisk tror at evangeliet om Jesus ikke bare er sannhet, men at trua på Jesus er ENESTE veien til frelse, til et rett (og realistisk!) forhold til Gud, og at all anna religion og teologi kun er menneskeidèer! Derfor ser jeg det som tragisk at ledende politikere og samfunnsaktører ikke lenger vil følge grunnlovens intensjoner om Norge som et KRISTENT land, men altså åpner for, nettopp «religionsrelativisme». «Alt er like godt og riktig…» (Eller kanskje heller; «Dette har jeg egentlig ikke noe forhold til eller greie på, og ikke bryr jeg meg noe særlig om det heller!») Religionsrelativisme og religions-IGNORANSE hører som oftest sammen. Og kalles ellers for agnostisisme.

 7. En liten rettelse til forrige innlegg;
  Agnostisisme behøver selvsagt ikke innebære ignoranse!
  Men religionsignoranse KAN også arte seg som en slags agnostisime.
  Og en kommentar til Halvor; Du kan da ikke skille mellom kristne OG katolikker??? Den katolske kirke er verdens overlegent største KRISTNE kirkesamfunn!
  Forøvrig er det vel en grov og tragisk misforståelse å hevde at også MUSLIMER tror på den jødiske-kristne Gud! Muslimenes guds-bilde er totalt forskjellig fra det kristne, og også vesensforskjellig fra moderne hødisk oppfattelse. Den såkalte profeten Muhammed var utvilsomt influert av både jødiske og kristne skrifter, tradisjoner og oppfatninger – samt av eldre ikke-jødiske religiøse myter og guder. Det islamske guds-bildet ligger nok nærmere den arabiske måne-guden (som gjentas i de fleste muslimske lands flagg f.eks.!), enn den jødisk-kristne!

  • Hm. Religionsrelativisme og religionsignoranse, litt usikker på hvor jeg skal begynne her. Det blir jo både litt personlig, mer metafysisk enn politisk og strengt tatt temmelig perifert i forhold til innleggets hovedtema. Men jeg er enig i at dette ble interessant.

   Selv er jeg en passelig moderat ateist. Jeg har fått en ganske standard statskirkekristen oppdragelse, ispedd noen konservative og karismatiske impulser, men har etterhvert kommet fram til at jeg mener at indisiene på guds fravær er store nok til at jeg personlig velger å ikke forholde meg til muligheten for at det kan eksistere en gud. Jeg er fullt klar over at det er umulig å bevise guds ikke-eksistens og at holdningen dermed ikke er fullt ut rasjonell, men det kan jeg leve ganske godt med.

   Når det gjelder grunnlovsforsamlingas intensjon har du utvilsomt rett i at de mente at Norge burde være et kristent land til evig tid. Det blir likevel søkt for meg å bruke det som begrunnelse for å la det bli slik. De som skrev Grunnlova hadde jo også en del sære meninger, slik som at jøder, jesuitter og sigøynere ikke skulle ha adgang til riket. De inngikk også en del politiske kompromisser, som f.eks. når det gjaldt kongens rolle, for å tilpasse seg Karl Johans overherredømme.

   Det er jo også temmelig synlig i Bibelen at bildet av guddommen endrer seg, slik f.eks. den svenske forfatteren Jonas Gardell skriver godt om i boka «Om Gud». Det at jødedommen, kristendommen og islam springer ut av samme mytologiske univers er jo også ganske tydelig, selv om gudsbildene har utviklet seg på forskjellige måter og med ulikt utgangspunkt. Det er jo også ganske store forskjeller i forestillingene om guds nærvær i menneskenes liv, og hvordan man får kontakt med ham også mellom ulike kristne retninger.

   Studier av den tidlige kristendommen og bibeleksegese, foruten kristendommens senere europeiske historie, viser jo også at forholdet mellom gud og enkeltmennesket varierer betydelig ikke bare i de første hundreårene, mens religionen konsoliderer seg, men også fram til vår tid. Med bakgrunn i dette er det jo allerede vanskelig å si at den ene varianten av kristendommen er sannere enn det andre, og det er vel også noe av grunnen til at man i den ene spørreundersøkelsen valgte å undersøke hvor mange som forholdt seg til kristendommens kanskje mest sentrale element: Jesu offer for menneskene.

   Herifra er jo skråplanet til en mer grunnleggende relativisme ganske bratt. Det er helt åpenbart at spørsmål som hvorfor en god gud vil utsette så mange mennesker for den store risikoen for fortapelse som det å bli født med foreldre av gal religiøs overbevisning innebærer, har gjort det vanskelig for meg og mange andre å feste vår lit til en spesiell gud. Det er vel ganske greit å kalle holdningen en slik spørsmålsstilling fører til for religionsrelativisme. Veien herfra til en allmenn aksept av ulike religioner og en forestilling om at i den grad man mener at sosiale lag, enten de tar sitt utgangspunkt i religiøse eller andre overbevisninger, bør fremmes gjennom offentlig støtte, så bør man ha en form for likebehandling er også temmelig kort.

   Jeg vil anta at dette er en gammel problemstilling som også har gamle svar, men det kunne være interessant å høre hva dere mener.

 8. «Når alt kommer til alt» er det faktisk snakk om menneskenes (eventuelle) evige liv!
  Dèt er det sentrale i de alle fleste religioner, de semittiske inkludert. Også Jesus fokuserte på dette, selv om HAN også i stor grad la vekt på det livet vi lever her på jorda, men som en del av, begynnelsen på, det EVIGE livet. Som iflg. han forutsetter «forsoning» med Gud, noe som kun kan oppnås ved å angre sine synder, be om tilgivelse – og å «tro på Gud og tro på meg»!
  MEN, det er en tragisk og utbredt misforståelse at alle som ikke har hørt om Jesus (uansett om det skyldes «feil» foreldre eller andre forhold) automatisk «går fortapt»! Jesus sier ganske klart at de som IKKE har hørt evangeliet, «har Guds lov i sine hjerter» og vil bli «dømt» etter hvorvidt de har levd et godt liv i forhold til dette.
  Saken er jo at Jesus ikke kom til verden for å DØMME verden, men for å frelse! Gud sendte sin sønn (på en måte seg sjøl!) til menneskene som et siste, desperat forsøk på å føre menneskeheta tilbake til seg sjøl! Av kjærlighet til «sine barn», ikke for å lage ei definitiv felle for dem!!! Som det virker som om enkelte tror…
  Forøvrig har også jeg har stor glede av å lese Jonas Gardells bok! Den burde være obligatorisk pensum på både bibelskoler og teologisk fakultet!
  Men man trenger ikke lese Gardell for å se at guds-BILLEDENE har endra seg opp gjennom historien, det holder faktisk å lese Bibelen 😉 JESU guds-billede, den kjærlige og tilgivende Gud Fader, er rimelig forskjellig fra GT’s tidvis hevngjerrige og grusomme Gud…, unnskyld guds-BILLEDE! For alle må jo forstå at ingen mennesker virkelig kan forstå GUD! Men det er også rimelig å akseptere at det menneskeet som utvilsomt har hatt best kompetanse på å forklare hva og hvem og hvordan Gud virkelig er, er Hans egen sønn, JESUS! Derfor er det god kristendom å satse på JESU guds-oppfatning – og elegant forkaste ALLE andre!
  Inkludert den gammeltestamentiske, jødiske oppfatninga OG selvfølgelig den langt nyere (men delvis GT-baserte) MUSLIMSKE Allah-månegud-forståelsen. Og på DEN bakgrunn mener jeg det blir helt skivebom å hevde at også muslimene «tilber den samme gud som jøder og kristne». OK, selv hevder jeg at i bunn og grunn søker ALLE mennesker den SANNE Gud, uansett hvilken religion de bekjenner seg til. Men det må ikke forveksles med at alle guder og guds-oppfatninger er «den samme». GUD har skapt menneskene i sitt bilde, men guds-BILLEDENE er hovedsakelig skapt av menneskene!
  At folk UTEN noen guds-tro er «religions-relativister», er høyst forståelig. Det ligger i agnostisismens natur. Men at KRISTNE (og troende fra andre religioner) refleksjonsløst prater om «religions-dialog» og hevder alskens religioners og religiøse idèers «rettigheter», mener jeg nærmer seg et religiøst harakiri! DER har jeg faktisk mer respekt for muslimer, som fullstendig avviser slik religionsblanding… For en aksept av andre religioners «rettigheter», legitimitet og «riktighet», avspeiler samtidig en tvil til EGEN religion!
  God søndag!

 9. Et pussig og litt artig poeng; høy valgdeltakelse ved kirkevalget vil gjøre det mer sannsynlig med et skille mellom stat og kirke. Dette fordi det da blir lettere å hevde at kirka i Norge har et levende og fungerende demokrati, med medlemmer som bryr seg – noe som bør være på plass før et evt. skille. Med lav valgdeltakelse vil det for mange politikere være et argument for at kirka ikke er moden for selvstendighet ennå.
  Selvsagt gjelder ikke dette for oss som ikke er medlemmer, da vi uansett ikke påvirker valgoppslutningen (har man ikke stemmerett i et valg, er man jo selvsagt heller ikke i beregningsgrunnlaget).

  For øvrig; meld deg ut før det er for sent!

  • Hei Ulrik! Hyggelig å høre fra deg. Jeg tror nok analysen din er helt korrekt. Og ta det med ro, jeg er utmeldt 🙂

  • Det blir neppe «for sentg» å melde seg ut! Faren for en allmektig «taliban-statskirke» i Norge er nok relativt liten 😉
   Egentlig er jo alt prat om «demokrati i kirka» og heile «kirkevalget», direkte patetisk! Kirka vil aldri bli «demokratisk», av den enkle grunn at det vesentlige i kirka aldri kan bli gjenstand for noen «demokratisk» vurdering eller avgjørelse! For kirka er det Bibelen og ikke medlemmenes flertallsavgjørelser, som er styrende! Dernest er det lite ønske om noen demokratisering selv av styringsstrukturene i DnK. En høyere valgdeltakelse vil medføre redusert makt og innflytelse fra de få aktive som nå har «bukta og begge ender» – hvilket de selvfølgelig ikke ønsker! Noe jeg tror er grunnen til den mildt sagt dårlige promoteringa av kirkevalget og den totale mangel på profilering av kandidatene til menighetsråda! Det er kun fra sentralt politisk hold, og i enkelte ytterst få menigheter, det egentlig er noe ønske om «demokrati».
   Det er bare å prøve å lansere seg som kandidat til det lokale menighetsrådet! Vis at du står for noe LITT utenom det vanlige og konformt aksepterte, og du skal fort få erfare at du er høyst uønska!
   I know! 😉

 10. Tilbakeping: Kirka kan se langt etter frihet… « Benjamin Endré Larsens blogg

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s