Seier for kvinners rettigheter!

Etter at loven som forbyr sexkjøp har virket i et halvt år rapporterer Oslo-politiet om at den har hatt effekt. Lovens motstandere hevdet at prostitusjonen ville fortsette på innemarkedet, men erfaringene viser gledelig nok at dette ikke har slått til. Fordi loven er laget for å forsvare kvinner, kriminaliserer den dem som har ansvaret: kundene. Uten kunder blir det ingen etterspørsel, og markedet forsvinner. Det gjør at vi kan håpe på at de sosiale problemene som har tvunget mange av de prostituerte til å selge seg blir synlige og kan løses av sosial- og helsetjenestene. skaper etterspørsel etter seksuelle tjenester, i motsetning til gammeldagse sedelighetslover som straffer mennesker i en vanskelig livssituasjon. Det gjør også at Norge ikke bidrar til å skape attraktive markeder for menneskehandel, noe som forhåpentligvis forhindrer en del tragiske skjebner og bidrar til å gjøre denne grusomme industrien ulønnsom.

Det er nok ennå for tidlig å felle den endelige dommen, men mye tyder altså på at loven bidrar til å styrke kvinners rett og mulighet til å bestemme over egen kropp. Med etterspørselen forsvinner også mange ubehagelige opplevelser for kvinner som på kveldstid har blitt forsøkt plukket opp av menn som tror kvinner er til salgs. Her er jeg virkelig stolt over SV!

Om alle gjorde som Røkke

Det er få ting som provoserer meg så mye som når folk som nyter godt av velferdssamfunnet på alle mulige måter gjør det de kan for å snike seg unna regninga. Kjell Inge Røkke har nytt godt av

  1. Ei høyt utdanna befolkning som gir bedriftene hans tilgang på kompetanse
  2. En flat lønnsstruktur, som gjør at høyt utdanna arbeidskraft er billigere i Norge enn mange andre steder
  3. Et velfungerende og brukbart regulert kapitalmarked, en stabil stat og relativt gunstige bedriftsbeskatningsvilkår
  4. Statlige garantier og politisk samarbeid med sikte på å utvikle arbeidsplasser på lang sikt

I likninga for 2007 står Røkke oppført med en formue på over 10 milliarder kroner. Mye av dette er nok bundet opp i eiendom og selskaper, men han ville neppe bli noen fattiglus om verdiene ble likvidert. Merkelig nok står han oppført med 0,- i inntekt, men takket være tetting av noen skattehull betalte han 60 millioner i skatt. Det tilsvarer 6 promille av formuen, og er faktisk lavere enn det han skulle betalt bare i formueskatt.

Når Røkke og kona nå skal ta ut utbyttefrie 441 millioner kroner, ville de med en vanlig utbytteskattesats på 28%, som i utgangspunktet er lavere enn den satsen vanlige lønnstakere må betale, ha betalt ca 120 millioner i skatt. For den summen kunne man gjort mye. Men fordi de har skattejurister som kan det å sno seg, slipper de unna uten å betale skatt i det hele tatt. Dette skattehullet har vi dessverre ikke klart å tette ennå. Det tjener som en illustrasjon på hvordan noen av de menneskene som har det best – rent materielt, i det minste – er minst villige til å bidra til felles løft. Det viser også hvor det monner mest dersom skatten på formue og utbytte skulle blitt satt ned. Vanlige folk ville tjene kanskje noen tusenlapper i året, men de som virkelig har råd til å betale ville håve inn millioner.

I løpet av de siste 4 åra har SV bidratt vesentlig til å gjøre skattesystemene for arv og formue mer rettferdige. Gjennom å heve bunnfradragene for begge skattetypene vesentlig og heve satsen over fradragsgrensa og kutte i rabatten på arv av aksjer, vil småsparere og folk som mister livsledsageren sin slippe å belåne huset for å betale skatt, mens vi unngår at folk kan arve millionverdier uten å skatte for dem. I denne stortingsperioden har omlegginga til et mer rettferdig skattesystem skjedd uten at vi har vært nødt til å heve det samla skattenivået. Om finanskrisa virkelig slår inn i Norge må vi kanskje ta stilling til et annet spørsmål: Vil vi betale for å beholde velferdsstaten? Hvis arbeidsløsheten blir stor og oljeprisen faller, kan vi komme i en situasjon der vi ikke har råd til å opprettholde dagens standard innenfor dagens skattenivå. I så fall betaler jeg gladelig en hundrelapp eller to i måneden for å beholde den tryggheten dagens velferdsstat gir meg, framfor å få en hundrelapp eller to i måneden til å betale privat sjukeforsikring.

Høyresida illiberal når det gjelder

Når det passer seg slik, hevder Frp å være et liberalistisk parti. Dersom man tok dem på ordet, skulle det bety at de ville beskytte individets rett til å uttrykke seg fritt for enhver pris. Denne argumentasjonen forbeholder de imidlertid for islamkritikk. Når det gjelder homofiles rett til å uttrykke sin identitet, mener Frp tydeligvis at den bør være begrenset. Sylvi Listhaugs utspill om at Oslos Gay Pride-parade under Skeive dager bør tilpasse seg hennes bilde av hva som er sømmelig viser hvor stor respekt Frp har for det enkelte menneskes rett til å utfolde seg. Den viser også at Listhaug totalt har misforstått formålet med paraden. Poenget er jo nettopp at man skal ha en anledning til å vise seg akkurat slik man ønsker og være stolt av det!

Det er ikke bare Listhaug som er illiberal på dette feltet. Frp har i det siste markert seg med sin vilje til å innskrenke homofiles rettigheter. Sannsynligvis gjør de dette for å tekkes tilsiget av kristenkonservative velgere. Jeg lurer på hvor langt de vil gå med dette om de – bank i bordet – skulle komme til makta. Også i Høyre har vi nylig sett tendenser til at man vil gå bakover i tida når det gjelder viktige verdispørsmål. Kan et regjeringsskifte bety at vi får omkamper om viktige verdiliberale seiere?

Det kan godt tenkes at fordomsfulle folk har vanskelig for å akseptere annerledesheten festparaden presenterer dem for. Det er likevel deres problem. Andre steder i Europa får slike folk lov til å sette dagsorden. Jeg er glad for at vi har et samfunn som tåler ulike mennesker så godt som vårt, og gir dem like muligheter. Dette er et felt der SV har noe å være stolte over.

Kunstens forfall – kvinnenes skyld?

Vetle Lid Larsen sparker i en artikkel i Aftenposten i gang en debatt om norsk kunsts ufarlighet. Kanskje er mannssjåvinismen hans et tilsiktet virkemiddel i dette prosjektet, men den ble i alle fall ikke påtalt da muligheten bød seg. Min navnebror får seg til å skrive:

Den feminiseringen av kulturbildet vi ser i dag, hvor alle skal holde seg inne med hverandre og forstå hverandre har en høy pris. Resultatet er en grøt av feighet og kjedsomhet. (Min utheving).

Larsen skriver seg dermed inn i en årtusenlang tradisjon der det negative, passive og kjedelige forbindes med kvinnelighet. Dersom det er utilsiktet, viser han en betydelig mangel i den dannelsen og historiske bevisstheten han selv priser.

Dersom det er gjort med hensikt, må man spørre seg: Mener virkelig Velte Lid Larsen at kvinnelig virkeligforståelse er underlegen mannlig? Mener han at det er en essensiell forskjell på kvinnelig og mannlig verdensanskuelse, og at kvinner får for stor plass i kunsten? I så fall burde han ha mot til å åpne artikkelen sin for angrep ved å skrive det i klartekst, i stedet for å bruke utdaterte kjønnsstereotypier for å bringe sitt bilde av feighet til liv.